Kyokushin Kihon Geiko – Basic Strikes & Blocks

 • Seiken Chudan Zuki
 • Seiken Jodan Zuki
 • Uraken Gamen Uchi
 • Uraken Sayu Uchi
 • Uraken Hizo Uchi
 • Uraken Mawashi Uchi
 • Seiken Ago Uchi
 • Shita Zuki
 • Hiji Uchi
 • Jodan Uke
 • Chudan Soto Uke
 • Chudan Uchi Uke
 • Gedan Barai
 • Chudan Uchiuke Gedan Barai
 • Shuto Gamen Uchi
 • Shuto Sakotsu Uchioroshi
 • Shuto Sakotsu Uchikomi
 • Shuto Uchi Uchi
 • Shuto Hizo Uchi