Kyokushin Kumite Training with Akiyoshi (Shokei) Matsui

Kyokushin Kumite Training with, Akiyoshi (Shokei) Matsui and featuring Hajime Kazumi.