Shinkyokushin Uchi Mawashi-geri

Shinkyokushin Yoshida Tomiwa, branch president of Okinawa, teaches uchi mawashi-geri.