Shinkyokushin Karate Kumite Training: SHITA ZUKI

Shinkyokushin Karate Kumite Training with Kazuhito Yamada, Shita Zuki