Tsuyoshi Hiroshige – The Best of Kyokushinkai Kumite

Tsuyoshi Hiroshige, teacher of Hajime Kazumi & Kenji Yamaki
The Best of Kyokushinkai Kumite Pt. 1-4