Kyokushin Technique – Kicks From Shihan Daigo Oishi

Dynamic Kyokushin Kicks From Shihan Daigo Oishi