Shinkyokushin Karate Kumite Techniques – Combinations

Shinkyokushin Karate Kumite Techniques,with Kazuhito Yamada: Combination 1-3