Shinkyokushin Karate Kumite Training – Strikes

Shinkyokushin Karate Kumite Training with Kazuhito Yamada, Kagi Zuki

 

 

Shinkyokushin Karate Kumite Training with Kazuhito Yamada, Shita Zuki

 

Shinkyokushin Karate Kumite Training with Kazuhito Yamada, Seiken Zuki