Shinkyokushin-kai karate beginner Kumite techniques – Seiken Zuki-正拳突き

Shinkyokushin-kai karate beginner Kumite techniques – Seiken Zuki